A replica of Zheng He's treasure ship in Nanjing's Baochuan Shipyard. Courtesy of www.kbismarck.org

A replica of Zheng He's treasure ship in Nanjing's Baochuan Shipyard. Courtesy of www.kbismarck.org

Happy Coast Guard Day tomorrow!

ZHENG HE (1371-1435): ADMIRAL OF THE TREASURE SHIPS | Al Rahalah.